Müüa hoonestusõigus Pargitaguse katastriüksustel

KRUNTIDE KIRJELDUS

Pargitaguse kinnistud asuvad Mäetaguse alevikus, põhjast Mäetaguse riigimaanteega, lõuna küljest Kooli tänavaga,  idast Mäetaguse mõisa mõisapargiga, läänest Mäetaguse Mäe puhkeala- ning metsamaaga jäädes vaid 10 minutilise jalutuskäigu kaugusele Mäetaguse keskusest  kus kompaktselt paiknevad Mäetaguse mõisakompleks, mõisa Hotell& SPA, muuseum, käsitöömaja. Asula keskmes asuvad kaasaajastatud koolimaja, lasteaed, rahvamaja, teenindushoone, hoolekeskus, ca 500 m kaugusel asub bussipeatus ja kauplus. Pargitaguse kinnistute ala on suurusega ca 13,8 ha ja sellele rajatakse  27 ühepereelamu krunti. 

Eramajade krundid on suuruses  1762 – 3950 m². 

Pargitaguse arendusel ehitatakse välja uus asfaltkattega teedevõrk ja tänavavalgustus.
Iga krundi piirile on toodud või tuuakse:
* elektriliitumispunkt (kinnistutel väljaehitatud elekter 3x6A)
* sidekanalite valmidus 
* OÜ Mäetaguse Kommunaal ühisvee- kanalisatsiooni ja sademeveekanalisatsiooni valmidus. 

EHITUSINFO

ARHITEKTUURINÕUDED

Pargitaguse elamudetailplaneeringuala asub vahetus läheduses muinsuskaitsealuse Mäetaguse mõisapargiga. Planeeritav hoonestuse rajamisel tuleb arvestada ehitiste sobivusega ümbritseva miljööga. Eelistada tuleks hoonetel klassikalisi viilkatuseid kahepoolse viiluga, lubatud täiskelpkatus või püramiidkatus. Katusekallete vahemikuks kavandada 15-45o, katuseharja kohustuslikku suunda määratakse omavalitsuse lisatingimustega. Katusematerjalina on nõutav kasutada katusekive, katusekivi imitatsiooniga (musta-, halli või tumepruuni värvi) profiilplekki või muud materjali, mis ühtib ala kontaktvööndis kasutatavate materjalidega. Välisviimistlusmaterjalidena kasutada hoonetel puitu, krohvi või kivimaterjale. Eelistatud on soojad, rõõmsad ja üldmuljes pastelsed naturaalsed värvitoonid. Keelatud on kasutada plast-või metallvoodrit ning intensiivseid/erksaid (tehismaterjalile iseloomulike) värve.

Piirete tüüpidest on lubatud võrkaed hekkidega kombineeritud, maksimaalse kõrgusega 1,5 m või hoone arhitektuuriga sobiv lippaed maksimaalse kõrgusega 1,2 m. Lubamatud on plank-või plekkaiad jm sobimatud piirdetüübid.

Väljaspool planeeritud hoonestusala kehtib ehituskeeld. Planeeritavale hoonestusalale määratakse kohustuslik ehitusjoon.

Põhi hoonete maksimaalne kõrgus maapinnast on 8,5 m ja korruselisus kuni 2 korrust. Abihoone maksimaalne kõrgus 6 m ja korruselisus 1 korrus.  

Ehitusprojektide koostamise aluseks on Pargitaguse detailplaneering ning kohaliku omavalitsuse väljastatud lisatingimused mis täpsustavad ehitise arhitektuurseid ja ehituslikke tingimusi mida detailplaneering ei sisalda. 

UUTE KRUNTIDE EHITUSÕIGUS

Pereelamu krundile võib ehitada maksimaalselt 5 hoonet (1 elamu ja 4 abihoonet). Suurim täisehitusprotsent on 25 krundi pindalast.

Elamu
• Suurim kõrgus maapinnast –8,5 m, kuni 2 korrust;
• Katuse kalle 15° - 30° või 30° - 45° vastavalt Põhijoonisel määratule ja koostatavale projektile (vt „Põhijoonis"); 
• Hoonete vähim tulepüsivusaste – hoonete vähim tulepüsivusaste TP3;

Abihoone
• Suurim kõrgus maapinnast – 6 m; 
• Katuse kalle 15° - 30° või 30° - 45° vastavalt Põhijoonisel määratule ja koostatavale projektile (vt „Põhijoonis"); 
• Hoonete vähim tulepüsivusaste – hoonete vähim tulepüsivusaste TP3;

Ostjal on kohustus kinnistu hoonestada 5 aasta jooksul.

 

ASUKOHA KIRJELDUS

 

Pargitaguse kinnistute alal reljeef on tasane ja langusega lõunasse. Põllu keskosas asub kivihunnik üksikute suurte puudega, mis vajab säilitamist kui maastikku ilmestav  tehislik pinnavorm. Ala läbib asfaltkattega kergliiklustee, mis ühendab Mäetaguse mõisaparki koos staadioniga Mäetaguse oosiga. Maa-ala asub Estonia põlevkivi kaeveväljal ja on arvestatud kaevandatava varuna tugevdatud kaitsetervikutega.

 

MÜÜGITINGIMUSED

Enampakkumine kuulutatakse välja viie tööpäeva jooksul ostu soovi avaldamisest. Enampakkumise osaleja tasub 50 eurot osavõtutasu ja 200 eurot tagatisraha kinnistu kohta. Pakkumuse võitjale arvestatakse tagatisraha hoonestusõiguse tasu katteks, teistele tagastatakse. Osavõtutasu tagastamisele ei kuulu.

Enampakkumisel kujunenud hind on ühekordne hoonestusõiguse tasu kogu hoonestusõiguse perioodi eest, mille enampakkumise võitja kohustub tasuma enne hoonestusõiguse seadmise lepingu ja asjaõiguslepingu sõlmimist vallavalitsuse pangakontole või tehingut tõestava notari deposiidile.  Hoonestusõiguse tähtaeg on 10 (kümme) aastat hoonestusõiguse kandmisest kinnistusraamatusse. Hoonestaja saab hoonestusõiguse lõpetada ja taotleda väljaostmist 0 euroga peale elamule kasutusloa väljastamist.

Ostjal on kohustus kinnistu hoonestada 5 aasta jooksul. Kinnistu omanikul on õigus hoonestusõigus lõpetada hoonestusõiguse tasu tagastamata kui hoonestaja ei ole alustanud ehitustegevusega 2 (kahe) aasta jooksul kinnistusraamatusse kandmisest.

 

 

HINNAKIRI & PLAANID

 

Kruntide ehitusõigus                                                                                                                        Tabel 1

Pos nr

Pindala (m²)

Aadress

Suurim täis-ehitus-protsent

Suurim lubatud hoonete arv krundil *

Katuseharja  maapinnast/ (põhihoonel)

maks kõrgus  korruselisus

(abihoonetel)

katastritunnus

Lubatud katuse-kalle vahemik

Enampakkumise alghind

17

2082

Pargitaguse 14

25

5

8.5m / 1-2

6m / 1

49802:002:0506

15-45

müüdud

21

1762

Pargitaguse 13

25

5

8.5m / 1-2

6m / 1

49802:002:0534

15-45

müüdud

22

1918

Pargitaguse 11

25

5

8.5m / 1-2

6m / 1

49802:002:0529

15-45

müüdud

26

1931

Pargitaguse 9

25

5

8.5m / 1-2

6m / 1

49802:002.0536

15-45

müüdud

29

2121

Pargitaguse 7

25

5

8.5m / 1-2

6m / 1

49802:002:0535

15-45

müüdud

30

2603

Pargitaguse 5 

25

5

8.5m / 1-2

6m / 1

49802:002:0528

15-45

2576,97

31

3595

Pargitaguse 3

25

5

8.5m / 1-2

6m / 1

49802:002:0508

15-45

3559,05

37

2349

Pargitaguse 1

25

5

8.5m / 1-2

6m / 1

49802:002:0514

15-45

müüdud

32 2005 Pargitaguse 2 25 5 8,5m /1-2 6m / 1 49802:002:0515 15-45 1984,95
28 1997 Pargitaguse 4  25 5 8,5 / 1-2 6m / 1 49802:002:0516 15-45 1977,03
25 2003 Pargitaguse 6 25 5 8,5 /1-2 6m / 1 49802:002:0518 15-45 1982,70
20 2001 Pargitaguse 8 25 5 8,5 /1-2 6m / 1 49802:002:0519 15-45 1980,99
18 2749 Pargitaguse 10 25 5 8,5 / 1-2 6m /1 49802:002:0513 15-45 2721,51
17 2004 Pargitaguse 12 25 5 8,5 / 1-2 6m / 1 49802:002:0517 15-45 2024,24

* Suurim lubatud hoonete arv krundil – 1 põhihoone ja 4 abihoonet

 

PARGITAGUSE PÕHIJOONIS

 

INFO MÜÜGI KOHTA saab küsida telefonil 3366910 või e-mail valentina.rego@maetaguse.ee ja telefonil 3366909 või e-mail sirje.allikmaa@maetaguse.ee

Müüa kinnistud Rajakülas

Müüa enampakkumise korras:

Müügis korter Mäetaguse alevikus

3-toaline korter, aadressil Tamme 15-4, Mäetaguse alevik (registriosa nr 4641208, katastritunnus 49802:002:0463, üldpind 50 m2, ehitusregistri kood 102014911), alghinnaga 15 000 eurot.

Informatsiooni küsimiseks helistada telefonile 33 66910

Mäetaguse Vallavalitsus müüb kirjaliku enampakkumise korras korteri aadressil Tamme tn 1-7, Mäetaguse alevik (2-toaline, 48,9 m², 3 korrus,  kinnistu registrinumber 4530808, katastritunnus 49802:002:0417)


Info tel 336 6909