Mäetaguse valla põhimäärus

Mäetaguse valla põhimäärus on kinnitatud volikogu 29.05.2014.a. määrusega nr 12.

Põhimääruses sätestatakse valla sümbolid ja nende kasutamise kord, vallavolikogu esimehe ja aseesimehe valimise kord, vallavolikogu komisjonide moodustamise kord, nende õigused ja kohustused ning komisjonide esimeeste ja aseesimeeste valimise kord, vallavalitsuse moodustamise kord, vallavanema valimise kord, vallavalitsuse pädevus, valla arengukava, eelarvestrateegia ning eelarve koostamise, muutmise ja finantsjuhtimise üldised põhimõtted, ametiasutuste moodustamise ja valla ametiasutuste hallatavate asutuste asutamise ning valla õigusaktide vastuvõtmise, avalikustamise ja jõustumise täpsem kord.