Palgaandmed

 

Mäetaguse valla ametiasutuste palgajuhend  https://www.riigiteataja.ee/akt/426112013053

 

Vastavalt avaliku teenistuse seaduse § 65 alusel avalikustatakse ametniku põhipalk jooksva kalendriaasta seisuga avaliku teenistuse kesksel veebilehel hiljemalt 1. mail ja ametniku põhipalk ja muutuvpalk ning tema teenistusülesannetest tulenev muu tulu kogusummana eelmise kalendriaasta kohta avaliku teenistuse kesksel veebilehel hiljemalt 1. mail.

Vastavalt avaliku teenistuse seaduse paragrahvile 119 avalikustatakse alates 2015. aastast ametnike palgaandmed avaliku teenistuse kesksel veebilehel.