Korruptsioonivastase seaduse § 3 lg 3 kohaselt peavad riigi- või kohaliku omavalitsuse üksuse asutus, avalik-õiguslik juriidiline isik, nende asutatud sihtasutus ja konkurentsiseaduse tähenduses avalik ettevõtja tagama nende nimel, ülesandel või järelevalve all avalikku ülesannet täitva ametiisiku korruptsiooni ennetamise alase teadlikkuse ning kohustustest kinnipidamise kontrolli.

Ametiisikul tuleb jälgida tegevuse piiramise aluseid ja toimingupiiranguid ning tal on huvide deklareerimise kohustus.

Vt link korruptsioon.ee

eetikakoodeks