Üldplaneering ja KSH

Mäetaguse valla üldplaneeringu muutmine on algatatud 28. augustil 2008 Mäetaguse Vallavolikogu otsusega nr 188. Üldplaneeringu KSH on algatatud Mäetaguse Vallavolikogu 30. mai 2013 otsusega nr 158. Üldplaneering on vastu võetud Mäetaguse Vallavolikogu 27.03.2014 otsusega nr 27.

Üldplaneering kehtestati Mäetaguse Vallavolikogu 26.06.2014 määrusega nr 15.

Üldplaneeringu peamised eesmärgid on valla territooriumi arengu põhisuundade ja tingimuste määramine, aluste ettevalmistamine detailplaneeringute kohustusega aladel ja juhtudel detailplaneeringute koostamiseks ning detailplaneeringu kohustuseta aladel maakasutus- ja ehitustingimuste seadmine.

Üldplaneeringu ja KSH koostamise korraldaja on Mäetaguse Vallavalitsus, üldplaneeringu kaartide koostaja on Kobras AS, üldplaneeringu kehtestaja on Mäetaguse Vallavolikogu. KSH järelevalvaja on Keskkonnaameti Viru regioon (Pargi 15, 41537 Jõhvi, tel 332 4401) ning KSH viib läbi OÜ Adepte Ekspert.

Üldplaneeringu elluviimisega ei kaasne riigipiiriülest mõju.