Haridus ja kultuur


Haridus on õppeprogrammidega ettenähtud teadmiste, oskuste ja vilumuste, väärtuste ja käitumisnormide süsteem, mida ühiskond tunnustab ning mille omandatust ta kontrollib.

vt täpsemalt  http://et.wikipedia.org/

Kultuur on kõige üldisemas mõttes inimtegevus ja selle tulemus. Kultuuri mõistet on paljukordselt defineeritud ja erinevalt käsitletud. Mõnikord seostatakse kultuuri tsivilisatsiooni mõistega ning räägitakse kultuurist kui kultuuripärandist. Kultuuri võib kõige laiemalt jaotada aineliseks ja vaimseks.

vt täpsemalt http://et.wikipedia.org/

RAJALEIDJA KESKUS ON ABIKS LAPSE KOOLIKÜPSUSE HINDAMISEL

Ave Ojasalu – Ida-Virumaa Rajaleidja keskuse eripedagoog

 

On saabumas kevad ja üsna paljudes kodudes vaetakse lapse kooli minemise küsimusi. Koolitee alustamine on lapsele suur muutus ja on eriti oluline, et lapsed oleksid kooliküpsed.

KOOLI ÕIGEL AJAL

Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse järgi on koolikohustuslik isik, kes on saanud enne käesoleva aasta 1. oktoobrit seitsmeaastaseks. Enamik seitsmeaastastest on kooliküpsed. Kui lapsega tegelevad täiskasvanud (lapsevanemad, õpetajad) on märganud, et lapsele tekitab raskusi näiteks tähtede ja numbrite õppimine, puudub huvi õpitegevusteks või on raskusi enesekontrolli ja käitumisega, võib tekkida mitmeid küsimusi. Kas laps on ikka kooliküps? Kas ta saab koolis hakkama? On see lapse eripära? Need on õigustatud küsimused ning siis võib pöörduda koolivalmiduse hindamiseks Ida-Virumaa Rajaleidja keskusesse.

Kui vanemad ja õpetajad on ühte meelt ning leiavad, et kooli on veel vara minna, siis tuleb kindlasti pöörduda Rajaleidja keskusesse nõustamiskomisjoni poole koolipikenduse saamiseks.

KOOLI HILJEM EHK KOOLIPIKENDUS

Kui laps pole saavutanud õpingute alustamiseks vajalikku koolivalmidust, võib nõustamiskomisjoni soovitusel asuda koolikohustust täitma ühe õppeaasta võrra hiljem. Sotsiaalministri määruse „Koolikohustuse edasilükkamise taotluse esitamise ja rahuldamise kord" alusel saab vanem (eestkostja) nõustamiskomisjonile esitada avalduse/taotluse alates jooksva aasta 1. märtsist kuni 1. augustini. Lõpliku otsuse lapse koolikohustuse täitmise edasilükkamise kohta peab nõustamiskomisjon tegema hiljemalt 31. augustiks ning teavitama sellest kirjalikult lapse elukohajärgset valla- või linnavalitsust ning vanemat (eestkostjat). Tasub eraldi märkida, et koolikohustuse täitmise edasilükkamise taotlus rahuldatakse vaid sel juhul, kui lapsevanem (eestkostja) tagab lapse alushariduse omandamise lasteaias kuni kooliminekuni.

Enne koolipikenduse soovituse andmist kaalutakse võimalust, et laps alustab kooliteed, kuid talle rakendatakse koheselt vajalikud tugimeetmed ja/või sobiv õppekava.

KOOLI NOOREMALT

Vastavalt põhikooli- ja gümnaasiumiseadusele on koolikohustuslikust east nooremal lapsel võimalus alustada põhihariduse omandamist elukohajärgses koolis, kui nõustamiskomisjon või lasteasutus on hinnanud lapse koolivalmidust. Lapsevanem teavitab  valla- või linnavalitsust õppima asumise soovist enne käimasoleva aasta 1. maid. Kui vanem teavitab valla- või linnavalitsust õppima asumise soovist pärast käimasoleva aasta 1. maid, võib elukohajärgne kool võtta selle lapse õpilaseks vastu vaba õppekoha olemasolul koolis.

Siinkohal on vajalik rõhutada, et eriti oluline dokument kooli minekul on lapse koolivalmiduskaart, mis koostatakse lasteaias igale kooliks valmistuvale lapsele. Lasteaiaõpetajad on märkinud kaarti lapse tugevad ja arendamist vajavad küljed ning andnud ka konkreetselt sõnastatud hinnangu lapse kooliküpsuse kohta. Kui kooli hakkab minema koolikohustuslikust east noorem laps, siis on tema jaoks ka kindlasti vajalik koostada koolivalmiduskaart, kus kajastub hinnang kooliküpsuse kohta. Kui lasteaias on hinnatud laps kooliküpseks, siis vastava infoga koolivalmiduskaardil võetakse laps kooli vastu. Aeg-ajalt tekib koolis näiteks ettevalmistusrühmas probleeme lastega, keda lasteaias on hinnatud kooliküpseteks, kuid pedagoogide hinnangul mitte. Selliste erimeelsuste korral on soovitav suunata lapsevanem Rajaleidja keskusesse lapse koolivalmiduse hindamiseks. Samuti peavad Rajaleidja keskusesse pöörduma kõik lapsed, kes pole lasteaias käinud ning keda soovitakse nooremalt kooli panna.

 

Lisame nõustamiskomisjoni jaoks vajalike dokumentide loetelu:

  1. lapse isikut tõendava dokumendi (selle puudumisel sünnitunnistuse või -tõendi) koopia;
  2. lapsevanema (eestkostja) isikut tõendava dokumendi koopia;
  3. koolieelses lasteasutuses käiva lapse koolivalmiduskaart (või individuaalse arengu jälgimise kaart);
  4. perearsti või eriarsti või muu spetsialisti hinnang, kui see on vajalik haridusliku erivajaduse täpsustamiseks;
  5. rehabilitatsiooniplaani olemasolul selle koopia.

 

Ida-Virumaa Rajaleidja keskus Jõhvis
Keskväljak 4 (Kaubanduskeskus Tsentraal, 3. korrus)
telefon 5886 0704

Ida-Virumaa Rajaleidja keskus Narvas
Kerese 3 (Kerese keskus, 2. korrus)
telefon 5886 0708

koduleht rajaleidja.ee/idavirumaa
e-post  idavirumaa@rajaleidja.ee

Oleme avatud
E-N 9.00-18.00
R 9.00-15.30
Kokkuleppel on nõustamine võimalik ka muudel aegadel 

 

ЦЕНТР RAJALEIDJA - ПОМОЩНИК В ОПРЕДЕЛЕНИИ ГОТОВНОСТИ РЕБЁНКА К ШКОЛЕ
Аве Оясалу – спец.педагог Ида-Вирумааского центра Rajaleidja

Приближается весна и во многих семьях возникают вопросы, связанные с поступлением ребенка в школу в будущем учебном году. Начало школьного пути это большие изменения в жизни ребёнка и особенно важно, чтобы он был готов к школе.

В ШКОЛУ ВОВРЕМЯ

Согласно Закону об основной школе и гимназии - ребенок, достигший до 1 октября семилетнего возраста, обязан посещать школу.   Большинство семилеток готовы к школе.  Но если родители или учителя заметили, что у ребенка возникают трудности, например, в изучении букв или цифр, отсутствует интерес к учебной деятельности или трудности с самоконтролем и поведением, то в таком случае могут возникнуть некоторые вопросы. Готов ли ребенок к школе? Справится ли он с учебной деятельностью?  А может быть это индивидуальная особенность ребёнка? Это вполне оправданные вопросы и в этом случае для оценки готовности ребёнка к школе можно обратиться в Ида-Вирумааский центр Rajaleidja.

В случае, если родители и учителя едины в своем мнении и считают, что ребёнку ещё рано идти в школу, то следует обязательно обратиться в консультативную комиссию в центр Rajaleidja для получения отсрочки начала обучения в школе.

В ШКОЛУ ПОЗЖЕ Т.Е ОТСРОЧКА НАЧАЛА ОБУЧЕНИЯ В ШКОЛЕ НА ОДИН ГОД

Если ребёнок к началу обучения в школе не достиг необходимой готовности, по рекомендации консультативной комиссии, ребёнок может поступить в школу на год позже. На основании постановления министра социальных дел «О порядке предоставления ходатайства и утверждения условий об отсрочке на год начала обучения в школе» родитель (опекун) может подать ходатайство об отсрочке начала обучения в школе на один год в уездную консультативную комиссию начиная с 1 марта по 1 августа текущего года. Последний срок вынесения решения об отсрочке, комиссия должна сделать не позднее 31 августа и известить об этом письменно уездное или городское управление по месту жительства ребёнка и родителя (опекуна).
Отдельно следует отметить, что ходатайство об отсрочке начала обучения удовлетворяется только в том случае, если родитель (опекун) обеспечит ребёнку до его поступления в школу посещение детского дошкольного учреждения.

Перед тем как комиссия даёт рекомендацию об отсрочке, она рассматривает возможность обучения ребенка в школе, но при этом в процессе обучения   применяется система поддерживающих методов и/или подходящая учебная программа.

РАНЬШЕ В ШКОЛУ

Согласно Закону об основной школе и гимназии у детей младше семилетнего возраста есть возможность начать обучение в школе по месту жительства, если по оценке консультативной комиссии или дошкольного учреждения ребенок готов к школе. В этом случае родитель должен сообщить уездной или городской управе о своем желании начать обучение в школе не позднее 1-го мая текущего года.  Если родитель сообщил о своем желании уездной или городской управе позднее указанного срока, тогда в школу по месту жительства ребенка могут взять только в случае наличия в данной школе свободных мест.

Необходимо подчеркнуть, что особенно важным документом при зачислении в школу является карта готовности ребенка к школе, которую составляют в детском саду на каждого готовящегося к школе ребенка. Учителя детского сада отмечают в карте сильные и нуждаются в развитии стороны и дают конкретно сформулированную оценку готовности ребенка к школе. В случае, если в школу приходит ребенок младше школьного возраста, для него важно составить данную карту, где отражается оценка школьной готовности.  Если в детском саду считают, что ребенок готов к школе, тогда согласно информации, отображенной в карте школьной готовности, ребенок зачисляется в школу.  В подготовительных классах школы иногда возникают проблемы с детьми, которых в детском саду оценили готовыми к школе, а по оценке школьных педагогов - нет. В случае таких разногласий желательно направить родителя в центр Rajaleidja, для оценки готовности ребёнка к школе. Также в центр Rajaleidja должны обратиться все дети, которые не посещали детский садик и которые желают пойти в школу раньше.

 

Прилагаем необходимые документы для консультативной комиссии: 

  1. Копия документа, подтверждающего личность ребенка (в случае его отсутствия свидетельство о рождении или справка);
  2. Копия документа, подтверждающего личность родителя (опекуна);
  3. Карта школьной готовности (или карта наблюдения индивидуального развития) из посещаемого ребенком дошкольного учреждения;
  4. Оценка семейного врача или врача-специалиста, или другого специалиста, если это необходимо для уточнения особых учебных потребностей ребенка;
  5. При наличии копия действующего реабилитационного плана.

 

Ида-Вирумааский центр Rajaleidja в Йыхви
Кесквяльяк 4 (Торговый центр Tsentraal, 3-ий этаж)
телефон 5886 0704

Ида-Вирумааский центр Rajaleidja в Нарве
Керезе 3 (Kerese Keskus, 2-ой этаж)
телефон 5886 0708

Домашняя страничка: rajaleidja.ee/idavirumaa
Электронная почта: idavirumaa@rajaleidja.ee

Мы открыты:
Пн-Чт 9.00-18.00
Пт 9.00-15.30
По предварительной договорённости возможно получение консультации в иное время.