« Tagasi

MÄETAGUSE MAASTIKUKAITSEALA KAITSE-EESKIRJA MUUTMISE TUTVUSTAMISE TEADE

Keskkonnaamet teatab:

kavandamisel on Vabariigi Valitsuse 2006. a määruse nr 109 „Mäetaguse maastikukaitseala kaitse-eeskiri" muutmine.

Valminud on määruse eelnõu väljatöötamise kavatsus, kus selgitatakse kaitse-eeskirja muutmise vajadust ning muudatusi kaitsekorras.

Väljatöötamise kavatsusega saab tutvuda käesoleva teate lisas, Keskkonnaameti veebilehel https://www.keskkonnaamet.ee/et/eesmargid-tegevused/kaitse-planeerimine/kaitse-eeskirjade-ja-kaitsekorralduskavade-avalikustamine-17 ning Keskkonnaameti Iisaku looduskeskuses (Aia 4, Iisaku) 08.08.2017–22.08.2017.

Ootame põhjendatud ettepanekuid ning kutsume aktiivselt osalema Mäetaguse maastikukaitseala kaitse-eeskirja muutmise väljatöötamises. Eesti loodusväärtuste kaitse on tagatud heas koostöös maaomanike ja huvigruppidega ning Teie panus on meile oluline.

Parandusettepanekud ja vastuväited Mäetaguse maastikukaitseala kavandatava kaitse-eeskirja muutmise kohta palume esitada kirjalikult Keskkonnaameti Rakvere kontori aadressil Kunderi 18, Rakvere 44307 või liggi.namm@keskkonnaamet.ee hiljemalt 22.08.2017. Kavandatavaid kaitsekorra muudatusi tutvustav arutelu toimub 24.08.2017 kl 15.00 Mäetaguse vallavalitsuses, Mäetaguse mõisas.

Pärast tutvustamisperioodi lõppu esitatakse väljatöötamise kavatsus 2017. aasta lõpus keskkonnaministrile määruse „Mäetaguse maastikukaitseala kaitse-eeskiri" eelnõu menetluse algatamiseks. Määruse eelnõu kohta on võimalik arvamust avaldada menetluse algatamisele järgneval avalikustamise perioodil.

Lisainfo: Liggi Namm, 325 8404, liggi.namm@keskkonnaamet.ee